Chúa Nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019

Giờ Lễ GX Trung Đồng