Chúa Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Ai có thể lãnh nhận Bí tích Rửa tội? - Cùng nhau học giáo lý

257. Hỏi: Ai có thể lãnh nhận Bí tích Rửa tội?

Thưa: Mọi người chưa lãnh nhận đều có thể lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

258. Hỏi: Tạo sao Hội thánh Rửa tội cho các em bé?

Thưa: Bởi vì các em bé được sinh ra trong tội nguyên tổ, nên cần được giải thoát khỏi quyền lực Ác thần và đưa dẫn vào Vương quốc của sự tự do của con cái Thiên Chúa.

259. Hỏi: Hội thánh đòi hỏi gì nơi người sắp lãnh Bí tích Rửa tội?

Thưa: Hội thánh đòi hỏi người sắp nhận Bí tích Rửa tội phải tuyên xưng đức tin; trong trường hợp là một người trưởng thành thì việc tuyên xưng này phải do chính bản thân họ, nhưng nếu là một em bé, thì việc tuyên xưng do cha mẹ và Hội thánh. Cha mẹ đỡ đầu và cả cộng đoàn giáo hội đều có trách nhiệm phần nào trong việc chuẩn bị Bí tích Rửa tội (cho người dự tòng) cũng như trong việc phát triển đức tin và ân sủng của Bí tích Rửa tội.

 

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).