Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 20 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6,51-58

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."


51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."
52 The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us (his) flesh to eat?"
53 Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you.
54 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day.
55 For my flesh is true food, and my blood is true drink.
56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.
57 Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.
58 This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever."


II. HỎI THƯA
 
01. Hỏi : Thánh Thể là bàn tiệc Thiên Chúa dọn sẵn cho con người, có đủ mùi vị thơm ngon. Chúa mời mọi người tới tham dự. Chúng ta hãy là người khôn ngoan tìm kiếm điều gì ?
- Thưa : Tìm lương thực thần linh có sức bổ dưỡng và đem lại cho linh hồn sự sống đời đời.
 
02. Hỏi : “Bánh hằng sống từ trời xuống” giúp chúng ta nhớ tới sự kiện gì ?
- Thưa : Dân Do thái được Thiên Chúa nuôi sống trong sa mạc 40 năm trường.
 
03. Hỏi : Vì sao người Do thái lại nói : Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?
- Thưa : Vì họ biết rõ gia thế Chúa Giêsu, vì họ biết Chúa Giêsu là người như họ và vì Luật cấm người Do thái không được uống máu.


04. Hỏi : Ăn thịt Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể, là cách thức duy nhất giúp tránh được tình trạng gì ?
- Thưa : Suy nhược thiêng liêng.
 
05. Hỏi : Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu Ngài thì ngày sau hết Ngài sẽ làm gì cho người ấy ? 
- Thưa : Sống lại.
 
06. Hỏi : Khi nào chúng ta biến sự rước thánh thể thành bất xứng và phạm thánh ?
- Thưa : Không dọn  mình chu đáo, khi đang mắc tội trọng mà chưa ăn năn, khi rước thánh thể với ý đồ xấu...
 
07. Hỏi : Việc rước lễ đều đặn tự nhiên đặt chúng ta vào điều gì ?
- Thưa : Vào giai đoạn đầu của sự sống vĩnh cửu, vào trong vinh quang của thị kiến hồng phúc, vào trong sự sống lại của thân xác vinh hiển vào ngày cánh chung.
 
III. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thánh Thể là bàn tiệc Thiên Chúa dọn sẵn cho con người, có đủ mùi vị thơm ngon. Chúa mời mọi người tới tham dự. Chúng ta hãy là người khôn ngoan tìm kiếm điều gì ?
a. Biết tìm của ăn vật chất để nuôi thân
b. Tìm lương thực thần linh có sức bổ dưỡng
c. Tìm lương thực thần linh đem lại cho linh hồn sự sống đời đời.
d. Chỉ có b và c đúng.

 
02. “Bánh hằng sống từ trời xuống” giúp chúng ta nhớ tới sự kiện gì ?
a. Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện 40 ngày đêm trong sa mạc
b. Dân Do thái được Thiên Chúa nuôi sống trong sa mạc 40 năm trường.
c. Lụt Hồng thủy 40 ngày đêm

d. Cả a, b và c đúng.
 
03. Vì sao người Do thái lại nói : Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?
a. Vì họ biết rõ gia thế Chúa Giêsu
b. Vì họ biết Chúa Giêsu là người như họ
c. Vì Luật cấm người Do thái không được uống máu
d. Cả a, b và c đúng.
 
04. Ăn thịt Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể, là cách thức duy nhất giúp tránh được tình trạng gì ?
a. Suy nhược thiêng liêng
b. Thân xác được mạnh khỏe
c. Tha các tội trọng
d. Không phải đau khổ.
 
05. Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu Ngài thì ngày sau hết Ngài sẽ làm gì cho người ấy ? 
a. Khỏi án phạt muôn đời
b. Được lên thiên đàng
c. Sống lại
d. Được yêu mến
 
06. Khi nào chúng ta biến sự rước thánh thể thành bất xứng và phạm thánh ?
a. Không dọn  mình chu đáo.
b. Đang mắc tội trọng mà chưa ăn năn
c. Rước thánh thể với ý đồ xấu.
d. Cả a, b và c đúng.
 
07. Việc rước lễ đều đặn tự nhiên đặt chúng ta vào điều gì ?
a. Vào giai đoạn đầu của sự sống vĩnh cửu
b. Vào trong vinh quang của thị kiến hồng phúc,
c. Vào trong sự sống lại của thân xác vinh hiển vào ngày cánh chung.
d. Cả a, b và c đúng.

 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây,
để cho thế gian được sống."
Tin Mừng thánh Gioan 6,58b

 
Lời giải đáp VHTK HỌC HỎI LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 20 TN B
Tin Mừng thánh Gioan 6, 51-58

III. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ có b và c đúng.
02. b. Dân Do thái được Thiên Chúa nuôi sống trong sa mạc 40 năm
trường.
03. d. Cả a, b và c đúng.

04. a. Suy nhược thiêng liêng và cái chết.
05. c. Sống lại
06. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Cả a, b và c đúng.