Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THÁNG 07/2021

GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG

LỄ HAI THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA

MỪNG CÁC CỤ CAO TUỔI TRONG GIÁO XỨ
 
I.               Mừng Thọ: 70 tuổi (sinh năm 1951)
-       Maria Nguyễn Thị Soan                                        Giáo họ Phanxicô
-       Giuse Nguyễn Đức Khôi                                       Giáo họ Phêrô
-       Maria Nguyễn Thị Nga                                          Giáo họ Phêrô
II.           Mừng Thượng Thọ: 80 tuổi (sinh năm 1941) 85 tuổi (sinh năm 1936)
-       Phạm Văn Chỉnh (80 tuổi)                                    Giáo họ Phanxicô
-       Maria Hồ Thị Dĩ  (80 tuổi)                                    Giáo họ Phêrô
-       Maria Nguyễn Thị Đông (85 tuổi)                         Giáo họ Phêrô
-       Phêrô Nguyễn Văn Tuyên  (85 tuổi)                     Giáo họ Phaolô
-       Maria Vũ thị Hương   (85 tuổi)                              Giáo họ Vinh Sơn
III.         Mừng Đại Thọ: 90, 91, 92… tuổi (sinh năm 1931, 1930…)
-       Anna Phạm Thị Phượng     (94 Tuổi)                    Giáo họ Phanxicô
-       Maria Lê Thị Biết               (91 Tuổi)                    Giáo họ Phanxicô
-       Phaolô Trương Đình Lương (94 Tuổi)                  Giáo họ Phanxicô
-       Maria Nguyễn Thị Sáng      (94 Tuổi)                    Giáo họ Phanxicô
-       Gioan B. Đào Ngọc Linh    (94 Tuổi)                   Giáo họ Phêrô
-       Maria Lê Thị Thu               (93 Tuổi)                   Giáo họ Phêrô
-       Phêrô Vũ Văn Thục            (90 Tuổi)                   Giáo họ Phêrô
-       Anna Trần Thị Tào             (94 Tuổi)                   Giáo họ Phaolô
-       Maria Trần Thị Lụa            (93 Tuổi)                   Giáo họ Vinh Sơn

Mt