Thứ bảy, ngày 31 tháng 07 năm 2021

Giáo Hội Việt Nam

Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn: Hành trình lan tỏa yêu thương

Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn: Hành trình lan tỏa yêu thương

WGPSG (14.6.2021) – Làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 xuất hiện và đang gây xáo trộn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế cũng như tinh thần của mọi người dân,