Thứ ba, ngày 18 tháng 02 năm 2020

Thánh lễ ngày thứ Sáu đầu tháng tại tượng Đài Chúa Kitô Vua – Tao Phùng

Thánh lễ ngày thứ Sáu đầu tháng tại tượng Đài Chúa Kitô Vua – Tao Phùng