Thứ sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Thánh lễ ngày thứ Sáu đầu tháng tại tượng Đài Chúa Kitô Vua – Tao Phùng

Thánh lễ ngày thứ Sáu đầu tháng tại tượng Đài Chúa Kitô Vua – Tao Phùng