Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Viêt nam--Bổn Mạng Giáo Lý viên ,Giáo Xứ Trung Đồng